Kategorie
Lab

Eurocamp Customer Service

Wyobrażacie sobie, że przyjeżdżacie na wakacje, na które czekaliście kilka miesięcy i zamiast iść spać spokojnie z dwójką dzieci dostajesz pokój w domku, w którym elektryka tak szwankuje, że zaraz może dojść do pożaru, jest dziura w przełączniku, a dzieci boją się w nim spać?

Eurocamp otrzymuje od nas reklamacje i odpisuje, że nie widzi problemu z elektryką, proponuje zwrot 800 zł, a po wielu mailach 1000zł mimo (20% pobytu 4200zł), że w domku nie spałeś ani jednej nocy, ale jak twierdzi firma mogłeś skorzystać z innych atrakcji😮.

EN. Can you imagine that you come on holiday for which you have been waiting for several months and instead of going to sleep peacefully with your two children, you get a room in a house where the electricity is so faulty that it may cause a fire, there is a hole in the switch and the children are afraid in it to sleep?

The company that receives the complaints replies that it sees no problem and offers a refund of PLN 800, and after many e-mails, PLN 1,000, even though (20% of the stay PLN 4,200) you did not sleep a single night in the cottage, but, according to the company, you could have used other attractions😮.

Abstrahując od standardu domku, który był w opłakanym stanie, dziura po kontakcie w pokoju dzieci to absurdalna sytuacja. Obsługa nic nie może zrobić i oferuje taśmę ale dopiero na drugi dzień bo już jest późno i nie ma osoby technicznej. Chcemy zmienić domek ale już nie ma żadnego wolnego. Podejmujemy decyzję, że opuszczamy domek.

Nie przypuszczaliśmy wtedy, że nie dostaniemy zwrotu środków bo i pani przyjmująca zgłoszenie potwierdziła, że sytuacja jest niebezpieczna. Centrala eurocamp.pl również zapewniła nas telefonicznie, że złożenie reklamacji załatwi sprawę.

Po powrocie z wakacji okazuję się jednak, że nie dostaniemy pełnego zwrotu za pobyt, którego nie wykorzystaliśmy! Mogę zrezygnować z pełnego zwrotu ale 20% to jest śmieszna proporcja.

Poniżej cała historia aby każdy mógł wyrobić sobie zdanie, to nie jest szczucie na firmę, a informowanie i przestrzeganie przed złymi praktykami firmy.

EN. Apart from the standard of the house, which was in a deplorable condition, a hole left by a contact in the children’s room is an absurd situation. The staff can’t do anything and offer the tape, but only the next day because it’s already late and there’s no technical person. We want to change the house but there is no one available anymore. We decide to leave the cottage.

We didn’t think then that we wouldn’t get a refund because the lady who took the report confirmed that the situation was dangerous. The eurocamp.pl headquarters also assured us by phone that submitting a complaint would solve the matter.

However, after returning from vacation, it turns out that we will not receive a full refund for the stay we did not use! I can waive the full refund, but 20% is a ridiculous proportion.

Below is the whole story so that everyone can form their own opinion, this is not to bash the company, but to inform and warn against the company’s bad practices.

Streszczenie

Dzwonię do eurocampu jeszcze na kampingu i dostaję informację że mam wrócić z wakacji i złożyć reklamacje, będąc uspakajany że wszystko jest ok. Składam reklamacje po powrocie 4 sierpnia 2023.

EN – I was calling to eurocamp while was still at the campsite and I received info, that I had to return from my vacation and fill a complaint, and was reassured that everything was fine. I filed a complaint after my return on August 4, 2023.

PL

Dzień dobry,

Chciałbym złożyć reklamację ze względu na zły stan techniczny domku, który ze względu na zepsutą elektrykę stanowił zagrożenie dla dzieci i mojej rodziny. Nie moglibyśmy spać spokojnie w takim miejscu. Zmieniliśmy miejsce do spania i nie skorzystaliśmy z eurocampu ponieważ nie było już innych domków do zmiany. W załączniku film z przełącznikiem. Proszę o zwrot płatności. 

Ja – 4 sierpień 2023

EN

Good morning,

I would like to fill a complaint due to the poor technical condition of the bungalow, which, due to a malfunctioning electrical system, posed a threat to my family and children. We couldn’t sleep peacefully in such a place. We changed our sleeping arrangements and did not use Eurocamp because there were no other bungalows available for exchange. Attached is a video with the switch. Please refund the payment.

Otrzymujemy odpowiedź, która jest zbiorem przekłamań, ponieważ w tym samym momencie dzwonie do Pani, która jest rezydentką tam na miejscu (mam do niej nr tel bo rozmawialiśmy na campingu) i mówi że tak wiedziała i zgłaszała tą usterkę do centrali.

Zaczyna się ciąg przerzucania winy na klienta przez firmę euroocamp.

EN. We receive an answer that is a collection of distortions, because at the same moment I call the lady who is a resident there (I have her phone number because we talked at the campsite) and says that she knew that and reported this fault to the headquarters.

This begins a series of shifts of blame by euroocamp to the customer.

Dzień dobry

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź na Państwa reklamację dotyczącą rezerwacji o numerze.

Poniżej przesyłam jej treść przetłumaczoną na język polski:

„Dziękujemy za skontaktowanie się z nami,

Jest nam bardzo przykro z powodu zaistniałego problemu w zakwaterowaniu.

Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Eurocamp na campingu Village Simuni i okazało się, że nie wiedzieli oni o problemie z włącznikiem światła w drugiej sypialni zakwaterowania. Jedyną ich informacją był fakt, że Państwo nie przebywają już w zakwaterowaniu. To wielka szkoda, ponieważ gdyby zostali poinformowani w odpowiednim czasie o problemie, wysłaliby technika serwisowego do Państwa domku, aby naprawić usterkę.

W przypadku jakichkolwiek problemów pojawiających się na miejscu z zakwaterowaniem potrzebujemy możliwości naprawienia wszelkich problemów. Niestety, ponieważ opuścili Państwo zakwaterowanie bez poinformowania nas o problemie i dania nam szansy na jego naprawienie, nie możemy w tej sytuacji zaoferować rekompensaty.

Ponieważ wszystkie zgłoszenia traktujemy poważnie i doceniamy czas poświęcony na skontaktowanie się z nami w celu poinformowania o problemie z zakwaterowaniem, Państwa reklamacja została zarejestrowana i przekazana naszemu kierownikowi ds. dostaw produktów.

Rozumiemy, że mogą się Państwo poczuć rozczarowani, ale koniecznym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie problemu przedstawicielowi na campingu.”

Pozdrawiam

Eurocamp – 5 sierpień 2023

Good morning,

We kindly inform you that we have received a response from the Headquarters to your complaints.

I am sending a message below:

„Good morning,
Thank you for your message

We are sorry to hear that you are not satisfied with our offer and that the compensation amount does not satisfy you. When allocating compensation, we need to look at the areas where we failed to deliver. Although we understand your dissatisfaction with the mobile home, all other amenities and attractions were available to you, which we also have to take into account.

Our final offer is PLN 1,000 in full and final settlement. We understand that you want a full refund, but unfortunately we are unable to provide this.

Thank you once again.

Cordial greetings
„Jenny”

Odpisuję w mocno zdenerwowany, widząc w jaki sposób firma eurocamp prowadzi zgłoszenie reklamacji.

EN. I am writing back very upset when I see how eurocamp handles the complaint process.

Dzień dobry,

No i tu mamy bardzo duży problem, którego nie pozostawimy bez drogi sądowej jeśli do tego będzie musiało dojść, oraz nagłośnienia sytuacji.

Od momentu kiedy zobaczyliśmy że włącznik jest zepsuty, od razu wezwaliśmy osobę z recepcji. Niestety pod telefonem nie było już Pani, która wcześniej nas przyjmowała ( ze znajomością języka polskiego) tylko jej młodsza koleżanka, która przyjechała bardzo szybko do naszego domku. Poinformowała nas, że przyjęła zgłoszenie zepsutego kontaktu ale nie może nam w żaden sposób pomóc tylko możemy to zakleić taśmą, na co się nie zgodziliśmy. Nie chcieliśmy opuszczać zakwaterowania ale zostaliśmy do tego zmuszeni, ze względu na niebezpieczeństwo pożaru. Pani z obsługi eurocamp zapewniała nas, że zgłosiła usterkę do kierownictwa.

Jeżeli Państwo w tym momencie celowo mijają się z prawdą aby nie wypłacić nam opłaty to mamy bardzo duży problem.

Właśnie dzwoniłem do Pani Anny z eurocamp ( osoba która nas przyjmowała ) i potwierdziła że została poinformowana o tym i widzi w systemie zgłoszenie problemów z elektrycznością, które podobno jest również wysyłane do kierownictwa / siedziby eurocamp. 

3 razy pytałem osobę, która ten problem zgłaszała czy wystarczy takie zgłoszenie i dostaliśmy zapewnienie, że takie zgłoszenie zostało wysłane do Państwa. My po całym dniu stresu związanego ze zmianą zakwaterowania mieliśmy poczucie że środki zostaną nam zwrócone skoro nie spaliśmy ani jednej nocy, a pracownik erucamp zapewnił nas że zgłoszenie zostało wysłane. 

Oczekujemy zwrotu pełnej kwoty. 

Ja – 6 sierpień 2023

Good morning,

And here we have a very big problem, which we will not leave without going to court if necessary, and publicizing the situation.

From the moment we saw that the switch was broken, we immediately called the receptionist. Unfortunately, the lady who had previously welcomed us (with knowledge of Polish) was no longer on the phone, only her younger friend who arrived at our house very quickly. She informed us that she had accepted the report of a broken contact but she could not help us in any way, only we could cover it with tape, which we did not agree to. We didn’t want to leave the accommodation but were forced to do so due to the risk of fire. The eurocamp service lady assured us that she had reported the fault to the management.

If you are deliberately untruthful at this point in order not to pay us the fee, we have a very big problem.

I just called Mrs. Anna from eurocamp (the person who welcomed us) and she confirmed that she had been informed about this and sees a report of electrical problems in the system, which is apparently also sent to the management/headquarters of eurocamp.

I asked the person who reported this problem three times whether such a report was enough and we were assured that such a report had been sent to you. After a whole day of stress related to changing accommodation, we had the feeling that the funds would be refunded to us since we had not slept a single night, and an erucamp employee assured us that the application had been sent.

We expect a full refund.

Firma eurocamp docenia moje uwagi ale postanawia że 20% jest rekompensatą za poniesione straty co w moim przekonaniu nie przystaje do dzisiejszych standardów i obecnej sytuacji z zagrożeniem życia.

EN. Eurocamp appreciates my comments but decides that 20% is compensation for the losses incurred, which in my opinion does not meet today’s standards.

Doceniamy wszystkie Państwa dalsze uwagi, wszystkie Państwa zastrzeżenia zostały przekazane kierownikowi obszaru, który zajął się nimi bezpośrednio z kierownictwem campingu i zespołem na miejscu.

Oczywiście chcemy, aby wszyscy nasi klienci cieszyli się pobytem u nas, więc jest nam naprawdę przykro, że Państwa ostatnie doświadczenia nie były satysfakcjonujące. Rozumiemy siłę Państwa obaw dotyczących standardu domku mobilnego i jeszcze raz chcielibyśmy szczerze przeprosić za wpływ jaki miało to na jakość Państwa wakacji.

W dziale relacji z klientami kwestia uzgodnienia rekompensaty jest związana z tym, jak bardzo uważamy, że nie wywiązaliśmy się z umowy i zawsze staramy się osiągnąć polubowne i sprawiedliwe rozwiązanie. Chcielibyśmy zaoferować zwrot w wysokości 800 zł, co stanowi 20% kosztów zakwaterowania.

Jeszcze raz bardzo nam przykro, że czują się Państwo rozczarowani przy tej okazji.

Pozdrawiam serdecznie,
Gill

W celu uzyskania zwrotu środków prosimy o podanie numeru konta i imienia, nazwiska odbiorcy.

Eurocamp – 9 sierpień 2023

We appreciate all your further comments, all your concerns have been passed on to the area manager who has addressed them directly with the campsite management and the on-site team.

Of course, we want all our customers to enjoy their stay with us, so we are truly sorry that your recent experience was not satisfactory. We understand the severity of your concerns regarding the standard of the mobile home and would like to once again sincerely apologize for the impact this has had on the quality of your holiday.

In Customer Relations, the issue of agreeing compensation is related to how far we feel we have failed to live up to the contract and we always try to reach an amicable and fair solution. We would like to offer a refund of PLN 800, which is 20% of the accommodation cost.

Once again, we are very sorry that you feel disappointed on this occasion.

Kind regards,
Gill

In order to obtain a refund, please provide the account number and name and surname of the recipient.

Odpisuje kompletnie rozbity z czego nie jestem dumny ale miałem już dość. Zakładam, że ktoś pójdzie po rozum do głowy.

EN. I’m replying completely devastated, which I’m not proud of, but I’ve had enough. I assume someone will come to their senses.

Gill, próbujesz mnie obrazić? 
Domek do którego jechałem 1200 km nie spełniał norm bezpieczeństwa, w każdym momencie mógł wybuchnąć pożar w pokoju moich dzieci, a Państwo chcą mi zwrócić 20% mimo, że nie spałem ani jednej nocy w tym domku?

Oczekuje nadal 100% zwrotu kosztów. Nie doliczam kwestii stresu i zwiększonych kosztów wynikających z wynajmu domku na kempingu, które musiałem ponieść ze względu na fakt, że Państwo nie mogli mi zaoferować innego lokum.

Ja – 10 sierpień 2023

Gill are you trying to insult me?
The house to which I drove 1,200 km did not meet safety standards, a fire could break out in my children’s room at any time, and you want to refund me 20% even though I didn’t sleep a single night in that house?

He still expects a 100% refund. I am not including the stress and increased costs resulting from renting a camping house, which I had to bear due to the fact that you could not offer me another place.

Ale to co odpisuje kolejna osoba z obsługi jest niewyobrażalne. Dla tej firmy nie było ryzyka pożaru ale postanawiają zwiększyć o 200zł rekompensatę 😮😮😮

EN. But what the next service person responds is unimaginable. There was no risk of fire for this company, but they decide to increase the compensation by PLN 200 😮😮😮

Dzień dobry,

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy odpowiedź od centrali firmy Eurocamp. Treść wiadomości przesyłam poniżej.

Szanowny Panie Marcinie,

Dziękujemy za kontakt i umożliwienie nam przyjrzenia się tej sprawie.

Sprawdziliśmy z naszym zespołem konserwacyjnym, który potwierdził, że nie było ryzyka pożaru z powodu przełącznika, ponieważ nie było widocznych przewodów ani iskier, więc zapewniamy, że nie było żadnego zagrożenia dla życia,

Uważamy, że nasza oferta jest uczciwa, jednak zwiększymy kwotę do 1000 zł w ramach pełnego i ostatecznego rozliczenia. Rozumiemy, że oczekują Państwo pełnego zwrotu pieniędzy, jednak, obawiamy się, że nie jesteśmy w stanie tego zaoferować.

Jeszcze raz bardzo nam przykro, że zawiedliśmy przy tej okazji.

Z poważaniem

Roisin

Ja – 10 sierpień 2023

Good morning,

We would like to inform you that we have received a response from the headquarters of Eurocamp. I am sending the text of the message below.

Dear Mr. Marcin,

Thank you for contacting us and allowing us to look into this matter.

We checked with our maintenance team who confirmed that there was no risk of fire due to the switch as there were no visible wires or sparks, so rest assured there was no risk to life,

We believe our offer is fair, but we will increase the amount to PLN 1,000 as part of the full and final settlement. We understand that you would like a full refund, however we are afraid we are unable to offer this.

Once again, we are very sorry to have disappointed you on this occasion.

Kind regards

Roisin

Przygotowuję konsultację prawniczą oraz opisuję etapy działań, które podejmę w przypadku jeśli sytuacja nie zostanie potraktowana z szacunkiem i powagą.

EN. I prepare a legal consultation and describe the steps of action I will take if the situation is not treated with respect and seriousness.

Szanowni Państwo,

Pragnę podkreślić, że po konsultacjach z prawnikiem, jestem pewien swoich praw jako klienta oraz obowiązków firmy wobec zapewnienia bezpiecznych i odpowiednich warunków zakwaterowania. Nie mogę zaakceptować Państwa argumentacji, że nie było ryzyka pożaru z powodu przełącznika, ponieważ brak widocznych przewodów ani iskier nie oznacza braku zagrożenia. Stan techniczny, który napotkałem, stanowił ryzyko dla zdrowia i życia mojej rodziny oraz nie umożliwiał spokojnego pobytu (moje dzieci nie mogły spać w tym pokoju same). Wasza reakcja, czyli brak należytej pomocy, była absolutnie niedopuszczalna.

Nie do przyjęcia jest również fakt, że moje zgłoszenie zostało przekazane do centrali dopiero po wielu dniach. To nie tylko świadczy o braku komunikacji wewnętrznej, ale również o lekceważeniu powagi sytuacji, z którą się zwróciłem.

Wasza propozycja rekompensaty w wysokości 1000 zł jest dalece niewystarczająca i lekceważąca, biorąc pod uwagę cały kontekst i powagę sytuacji. Nie jestem gotów zgodzić się na takie rozwiązanie. Moje oczekiwania w kwestii rekompensaty pozostają niezmienne – idąc na ustępstwo żądam zwrotu 80% kosztów zakwaterowania. To jest minimum, które uważam za akceptowalne, biorąc pod uwagę całkowite zaniedbanie z Państwa strony.

Chciałbym wyraźnie podkreślić, że jestem gotów podjąć wszelkie kroki, włącznie z drogą prawną, aby chronić moje prawa jako klienta oraz aby wyegzekwować sprawiedliwość w tej sprawie. Nie będę tolerować dalszych opóźnień ani braku odpowiedniego traktowania.

Oczekuję na natychmiastową odpowiedź, w której zostaną przedstawione konkretne kroki, jakie firma Eurocamp jest gotowa podjąć w celu zadośćuczynienia moim uzasadnionym roszczeniom. W przeciwnym razie będę zmuszony podjąć dalsze działania w celu obrony swoich praw.

Dodatkowo, pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że od początku naszej korespondencji każdy konsultant, z którym się kontaktowałem, szybko zmieniał się, co wpłynęło na jakość relacji i brak rzetelnego rozpatrzenia mojego wniosku oraz sytuacji. Osoba na miejscu, która miała zająć się problemem z przełącznikiem, zapewniła mnie, że sprawa została załatwiona i moje zgłoszenie reklamacji zostało zarejestrowane tak, aby uzyskać zwrot kosztów. Niestety, w świetle obecnej sytuacji widać, że to nie ma miejsca.

Dodatkowo, informuję, że zamierzam podjąć następujące kroki w celu nagłośnienia tej haniebnej sytuacji oraz wyegzekwowania należytej odpowiedzialności jeżeli nie zmienią Państwo stanowiska:

1. Przygotuję kampanię informacyjną, która ujawni całą sytuację oraz sposób, w jaki firma Eurocamp traktowała swojego klienta. Działania te będą ukierunkowane na zapewnienie, że inni potencjalni klienci zdają sobie sprawę z naszego doświadczenia.
2. Złożę oficjalne zgłoszenie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w celu weryfikacji zgodności Państwa działań z przepisami dotyczącymi ochrony konsumenta.
3. Zgłoszę incydent i problemy techniczne związane z zakwaterowaniem do chorwackiego Urzędu Dozoru Technicznego oraz Nadzoru Budowlanego. To działania mające na celu zidentyfikowanie ewentualnych naruszeń przepisów technicznych i bezpieczeństwa.

Oczekuję również, że moje postulaty rekompensaty zostaną rozpatrzone w sposób odpowiedni i stanowiący wyraz szacunku dla klienta, któremu w znaczący sposób naruszono jego prawa i dobro.

Ja – 30 sierpień 2023

Ladies and Gentlemen,

I would like to emphasize that after consulting with a lawyer, I am sure of my rights as a client and the company’s obligations to provide safe and appropriate accommodation conditions. I cannot accept your argument that there was no risk of fire due to the switch, as the absence of visible wires or sparks does not mean there is no risk. The technical condition I encountered was a risk to the health and life of my family and did not allow for a peaceful stay (my children could not sleep in this room alone). Your reaction, i.e. the lack of appropriate help, was absolutely unacceptable.

It is also unacceptable that my report was forwarded to the headquarters only after many days. This not only demonstrates a lack of internal communication, but also a disregard for the seriousness of the situation I reported.

Your offer of compensation in the amount of PLN 1,000 is highly insufficient and disrespectful, taking into account the entire context and the seriousness of the situation. I am not ready to agree to such a solution. My expectations regarding compensation remain unchanged – as a concession, I demand a refund of 80% of the accommodation costs. This is the minimum I consider acceptable considering the complete negligence on your part.

I would like to make it clear that I am ready to take all steps, including legal action, to protect my rights as a client and to seek justice in this matter. I will not tolerate any further delays or lack of proper treatment.

I look forward to your immediate response setting out the specific steps that Eurocamp is prepared to take to address my legitimate claims. Otherwise, I will be forced to take further action to defend my rights.

Additionally, I would like to draw your attention to the fact that from the beginning of our correspondence, each consultant I contacted changed quickly, which affected the quality of the relationship and the lack of reliable consideration of my application and situation. The person on site who was supposed to deal with the switch issue assured me that the issue had been resolved and my complaint had been logged for a refund. Unfortunately, in light of the current situation, it is clear that this is not the case.

Additionally, I would like to inform you that I intend to take the following steps to publicize this shameful situation and enforce due responsibility if you do not change your position:

 1. I will prepare an information campaign that will reveal the entire situation and how Eurocamp treated its client. These activities will be aimed at ensuring that other potential customers are aware of our experience.
 2. I will submit an official report to the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) in order to verify the compliance of your activities with consumer protection regulations.
 3. I will report the incident and technical problems related to accommodation to the Croatian Office of Technical Inspection and Construction Supervision. These are activities aimed at identifying possible violations of technical and safety regulations.

I also expect that my demands for compensation will be considered in a manner that is appropriate and shows respect for the client whose rights and well-being have been significantly violated.

I teraz HIT! Przykro jest firmie eurocamp, że nie jesteśmy zadowoleni, bo przecież po za noclegiem dostarczyli nam inne atrakcje, a to że nocleg nie był możliwy to mogliśmy w 80% oferty nadal korzystać z ich usług co powoduje, że nie mogą zwrócić nam pozostałej kwoty.

EN. And now HIT! Eurocamp is sorry that we are not satisfied, because apart from accommodation, they provided us with other attractions, and since accommodation was not possible, we could still use their services for 80% of the offer, which means that they cannot refund the remaining amount.

Dzień dobry,

Uprzejmie informuje, iż otrzymaliśmy odpowiedź od Centrali na Państwa reklamacje.

Poniżej przesyłam wiadomość:

„Dzień dobry,
Dziękujemy za wiadomość

Przykro nam słyszeć, że nie są Państwo zadowoleni z naszej oferty, oraz że kwota rekompensaty nie satysfakcjonuje Państwa. Przydzielając rekompensatę, musimy przyjrzeć się obszarom, w których nie udało nam się zrealizować zadań. Chociaż rozumiemy Państwa niezadowolenie z domku mobilnego, wszystkie inne udogodnienia i atrakcje były dla Państwa dostępne, co również musimy wziąć pod uwagę.

Nasza ostateczna oferta to 1000PLN w pełnym i ostatecznym rozliczeniu. Rozumiemy, że domagają się Państwo pełnego zwrotu pieniędzy, jednak niestety nie możemy tego zapewnić.

Dziękuję raz jeszcze.

Serdeczne pozdrowienia
Jenny”

Eurocamp – 14 wrzesień 2023

Good morning,

We kindly inform you that we have received a response from the Headquarters to your complaints.

I am sending a message below:

„Good morning,
Thank you for your message

We are sorry to hear that you are not satisfied with our offer and that the compensation amount does not satisfy you. When allocating compensation, we need to look at the areas where we failed to deliver. Although we understand your dissatisfaction with the mobile home, all other amenities and attractions were available to you, which we also have to take into account.

Our final offer is PLN 1,000 in full and final settlement. We understand that you want a full refund, but unfortunately we are unable to provide this.

Thank you once again.

Cordial greetings
„Jenny”

Kategorie
Projektowanie

Pozornie nuda

Rok w Allegro był niezwykle intensywny, do tego stopnia, że pomimo mojej wielkiej pasji do tworzenia marek, nie udało mi się stworzyć żadnej w tym czasie.

Oczywiście mógłbym mieć poczucie rozczarowania, ale przyznam, że projektowo to był świetny rok, mimo że graficznie mało projektowałem.

A co robiłem? Współtworzyłem i nadal tworzę wizję dla Customer Back Office System, czyli przestrzeni, w której rozwiązywane są wszystkie sprawy klienta w Allegro – na zapleczu.

Naszymi celami nie jest ilość sprzedanych produktów ani ilość klientów, a jakość rozwiązywania problemów pracowników i klientów. To pozwala poczuć misję UX w całym znaczeniu tego słowa.

Skala Allegro początkowo wgniata w ziemię (ponad 120 narzędzi administratorskich), lecz po 6-miesięcznej analizie osiągnęliśmy wizję, która pomoże wznieść Allegro na jeszcze wyższy poziom. Teraz pozostaje tylko ruszyć wieloryba 🙂

Na cały proces tworzenia wizji CBS składa się wiele warstw od stworzenia interdyscyplinarnego zespołu namiotowego, tworzenie zasad dla Design Systemu po komunikację w organizacji o nowym rozwiązaniu.

  Byłem też szczęśliwcem, który miał możliwość stworzyć logikę, UI i user flow dla intranetu Allegro | Home oraz logikę i user flow dla portalu Allegro | Jobs z ogłoszeniami, który właśnie na dniach miał premierę.

  W tle wojna, resztki pandemii, tylko kosmici mogliby nas zaskoczyć. Chwilowo stabilnie.

  Kategorie
  Lab

  Sztuczne, a jak prawdziwe

  Minęły dwa miesiące od ekscytacji świata ChatGP3, a już mamy ChatGP4, no i MidJurney w wersji 5.1, które pokazuje, że generowanie obrazów przez sztuczną inteligencję jest już na zaawansowanym poziomie.

  Poniżej mała próbka. Co by było, gdyby Audi wypuściło wersję All Road w 1970 roku albo grafikę do kampanii reklamowej WWF, lub abstrakcyjną ilustrację czarnej dziury w stylu muminków.

  Wszystkie te obrazy są kompilacją milionów innych, lecz stanowią jakąś jednostkowość, czyje są prawa autorskie? Moje czy AI? Czy czuję się przez to lepszym grafikiem / projektantem? Jak pomoże mi AI w przyszłości… oj myślę, że wszyscy się nad tym obecnie zastanawiamy.

  Kategorie
  Estetyka

  2021

  Kategorie
  Projektowanie

  Komponent finansowy

  Miałem możliwość realizować bardzo ciekawy projekt nietypowego komponentu w standardowym procesie zakupowym
  wraz z zespołem z global4net.

  Przejście z koszyka do płatności (Krok 1) oraz z płatności (Krok 2) do podsumowania (Krok 3) to typowy proces e-commercowy, który w przypadku systemu MyBenefit (dla którego był projektowany) potrzebuje dodatkowych elementów takich jak źródła finansowania (nietypowe, bo banki punktów) oraz musi uwzględniać różne typy produktów: produkty jednorazowe, turystykę i produkty abonamentowe.

  1 Banki punktów to miejsca, w które firmy przelewają środki dla pracowników. Pracownicy mogą z punktów kupować różne usługi / kody wartościowe / abonamenty np. medyczne, ubezpieczeniowe itp.

  Komponent, o którym mowa zaznaczyłem zakreśleniem.

  Krok I – Koszyk
  Krok II – Płatność

  Krok III – Podsumowanie

  Jeśli się przyjrzeć z bliska, posiada bardzo dużo informacji wymaganych przez dział prawny, ale dostosowany jest tak aby zminimalizować poczucie przytłoczenia, poprzez wydzielenie przestrzeni zgodnie z zasadami Gestalten.

  Proces zakupowy dla produktów jednorazowych

  Proces zakupowy dla turystyki

  Komplikacja pojawia się wtedy, gdy chcemy każdy proces zakupowy obsłużyć w podobnej ścieżce, a posiadamy różne segmenty produktów, w tym przypadku turystykę.

  Proces zakupowy dla abonamentów

  Pewnie w kolejnych iteracjach będzie można zrobić to lepiej, ale jak na pierwszy cykl, uchwycone zostały wszystkie wymagania biznesowe, prawne i uspójnienie estetyczne tak trudne dla wielu segmentów produktowych.

  Kategorie
  Projektowanie

  Pełne wykorzystanie Breadcrumbs

  Ścieżka powrotu wykorzystywana w szczególności w e-commerce stała się dla mnie inspiracją do stworzenia menu kontekstowego, wraz z dynamiczną rolą powrotu. Temat z 2017 ale cały czas aktualny.

  Typowa ścieżka powrotu (breadcrumbs):

  Głównym założeniem menu była możliwość wchodzenia w głąb oraz prosty sposób powrotu w zależności od zagłębienia.

  Tak powstało menu z podziałem na 3 konteksty:

  Element klikalny to ikona oraz napis. Ikona resetuje wartości wybrane lub prowadzi do danego kontekstu. Napis otwiera menu kategorii.

  Samo działanie możemy zobaczyć na filmie poniżej we wdrożonym projekcie EduFox dla systemu zarządzania przedszkolami.

  Pierwszy sposób użycia odnosi się do przejścia po każdej kategorii, aż wybierzemy docelowy oraz szybki powrót poprzez wybranie ikony.

  Drugi sposób przedstawia ominięcie jednej z kategorii i przejście do konkretnego wybranego.

  W zależności od wybranego kontekstu, dodawanie nowego elementu powoduje automatyczne wrzucenie go do danej kategorii. Przyśpieszamy dzięki temu proces wyboru, pozostawiamy dobre praktyki z możliwością pozostawienia ścieżki powrotu oraz wprowadzamy kontekstową budowę elementów.

  Komponent ten został sprawdzony na bardzo wymagającej grupie docelowej, w której sprawdził się doskonale.

  Kategorie
  Lab

  Dyferencje

  Jakiś czas temu udało się wydać mikro artykuł nt. badań wizerunku i wykorzystania dyferencji w ramach wydania publikacji Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS, w której autorzy dokonują pewnej rewizji 10-letniej działalności poprzez próbę autoprezentacji.

  Książka:
  http://libron.pl/katalog/czytaj/id/368

  Do pobrania wersja elektroniczna:
  https://www.researchgate.net/…/352522679_dyferencje_vol_1

  Kategorie
  Projektowanie

  Design WorkFlow

  Budowa i rozwój systemów „informatycznych” z roku na rok wchodzi w bardziej zaawansowany etap. Kiedyś pracowaliśmy na jednorodnych systemach (Monolitach) gdzie elementy wizualne przetrzymywane były w arkuszach styli CSS i po roku utrzymania takiego systemu mieliśmy już niezły bajzel.

  Potem zakochaliśmy się w Mikroserwisach i komunikacji poprzez API i dzięki temu przeszliśmy na budowę elementów wizualnych z podziałem na Elementy i Komponenty wykorzystując np. Idee Atomic Design, co doprowadziło do powstania Design Systemów, Storybooków itp.

  Powstało wiele nowych sposobów, ale firmy nadal mierzą się z utrzymaniem i flow pracy projektowej pod dyktando programistów1, backlogów i krótkich terminów.

  1 I tu nie chodzi o to, żeby odbierać IT dominującą rolę, a zbudować tak rozwiązanie, aby dla obu stron budowa nie była uciążliwa, a jednocześnie proporcje skupienia na obie dyscypliny były mniej więcej równe.

  Będąc tu i teraz szukam rozwiązania dla własnych zespołów, korzystając z obecnych rozwiązań tak aby rola projektantów nie stanowiła jedynie dostawcy makiet / grafik w pośpiechu, a posiadała najważniejszą część, w której pracuje już IT, czyli iteracje. Możliwość powtarzania, wyciągania wniosków i ulepszania daje jakościowe rezultaty.

  W 2019 powstał pierwszy własny Design WorkFlow:

  Flow nie było doskonałe, nie bazowało na metodyce Atomic Design, ale już posiadało wybranie reguł ogólnych do osobnego pliku CSS, który mógł być szybko nadpisywany oraz do CSS dla poszczególnych komponentów z wykorzystaniem nazewnictwa w konwencji BEM.

  Wyciągając wnioski z błędów popełnionych w takim rozwiązaniu i w związku ze zmianami technologicznymi budując Flow w drugiej wersji, wykorzystujemy pracę projektową w oparciu o Elementy i Komponenty w Design Systemie po stronie Projektowej i Storybooku po stronie Programistycznej.

  WorkFlow wygląda mniej więcej tak:

  Sam Design System po stronie projektowej, czyli tam, gdzie sami możemy wprowadzić ulepszenia jest najistotniejszy, ponieważ to my projektanci jeśli nie opracujemy sposobu własnej pracy nie możemy oczekiwać że IT nam ją przedstawi w taki sposób jak nam odpowiada, bo po prostu jej nie zna. IT zawsze będzie oczekiwać materiałów do wdrożenia w terminie, to jest zrozumiałe i to się nie zmieni.

  Projektanci muszą wymyślić swoje flow pracy tak, aby było jakościowe i dostarczało na czas rozwiązania. Dlatego na flow pracy projektowej składa się flow pracy nad Design Systemem, który jest ciągłym procesem doskonalenia.

  Design System Flow może wyglądać tak:

  Najważniejszym elementem rozwoju DS jest przestrzeń dla projektantów gdzie mogą swobodnie nanosić zmiany, komentarze i uspójnienia na przyszłość pracując dalej w wersji obecnego DS. Dzięki przestrzeni, wymogi czasu i pchania projektów do przodu, utrzymujemy pamięć na spójności i jakości, którą możemy wdrożyć w kolejnej iteracji DS.

  Dodatkowo bardzo ważnym czynnikiem jest dopuszczenie do pracy projektowej interesariuszy projektu, nieraz osób bezpośrednio z biznesu lub pracowników różnego szczebla firmy. Stąd wciąż zmieniany proces projektowy oparty jest o wciąż rosnące w popularności narzędzie Figma i może wyglądać tak:

  Kategorie
  Estetyka

  lepiejmniej

  Koniec roku to moment, kiedy można znaleźć czas i „wydać” w końcu projekt, który przez cały rok był zbywany, nie mniej projekt w swojej idei mocno dopracowany. Zbywany, bo dla bliskiej mi osoby projektowany, a jak wiadomo, projekty te „dla siebie” są najtrudniejsze i najdłużej budowane.

  Marka lepiejmniej to blog osobisty związany z ideą popularyzacji życia w duchu minimalizmu, może trochę zen ale też z dużą dawką zdrowego rozsądku i dystansu.
  Osoba, która prowadzi blog „od zawsze” stara się tak otaczać przestrzeń, aby nie zabrudzać go niepotrzebnymi detalami lecz jak to w życiu, nie zawsze udaje się to zrealizować.

  Kategorie
  Estetyka

  2020